top of page

Het Nederlands"Rewilding Fonds" NRF

Bijgewerkt op: 2 okt. 2019


“Rewilding” wat is dat eigenlijk? Herverwilderen zou een beter gekozen naam zijn, maar laten we ons maar aan de Europese houden. In Nederland hebben we veel natuur verloren. Bomenkap, huizenbouw en industrie hebben er voor gezorgd dat ons landschap is versnipperd. Door mechanisatie zijn hooilanden en houtwallen verdwenen. Door deze versnippering zijn bepaalde planten en dieren verloren gegaan. Onze biodiversiteit loopt daarmee terug. Deze is wel van belang om ons te kunnen voorzien van water en voedsel. Doel van “Rewilding” is opnieuw gebieden weer met elkaar te verbinden en de natuur zo te ontwikkelen dat er geen mensenhanden meer voor nodig zijn. Daarnaast worden cruciale diersoorten terug gebracht zoals, wilde paarden, bizons, oerrunderen en herten. Wildernis en wilde dieren vormen de basis voor nieuwe economische activiteiten in de moderne tijd. Daarnaast worden ondernemingen gestimuleerd om duurzaam gebruik te maken, inkomsten te werven en werkgelegenheid te bieden uit nieuwe wildernislandschappen, de zogeheten CONSERVATION ENTERPRISES.

Vroeger leerden we over de kringloop van het leven en deze keten hebben we voor een deel verbroken. Kort gezegd komt het erop neer dat als we geen predatoren hebben we geen voeding in de toekomst hebben. Om daar toch iets van te kunnen begrijpen maak ik de keten iets langer. De wolf zorgt ervoor dat zwijnen in de juiste populatie blijven, de zwijnen ploegen de bosgrond om waardoor er uitstervende kruiden ontwikkelen, op die kruiden kunnen uitstervende insecten zich weer handhaven en voortplanten, bijen die zorgen voor bestuiving van ons voedsel, voedsel hebben we nodig om te leven. Dit is slecht een kleine keten van de duizenden in de kringloop die met elkaar verband houden. Als wij willen overleven, onze kinderen en kleinkinderen een toekomst willen geven zullen we zorgzamer om moeten gaan met de basis van onze voeding en kwaliteit van het water.

Door “Rewilding” zal de lokale economie profiteren. De terugkeer van wilde diersoorten(grootwild) en planten wordt geïntroduceerd in het ecosysteem. In 2022 zal in Nederland op 1 miljoen hectare dit proces zichtbaar moeten worden. Er zullen natuurlandschappen ontstaan met een rijke flora en fauna, natuurlijke bossen en graslanden en zuivere rivieren met wilde dieren. Het huidige natuurbeleid is gericht op behoud, bos moet bos blijven, heide moet heide blijven en soorten worden beschermd. De juiste basis voor natuur, maar niet als het gaat om herstel. We hebben in het verleden veel teniet laten gaan door bouw, overbemesting en slopen. Die natuur krijgen we alleen terug als we met de mensenhand eerst ingrijpen. We brengen de natuur weer anderhalve eeuw terug. We richten ons dus op herstel van de natuurlijke processen. Processen die de natuur daarna zelf verder hersteld waarbij de mens niet langer actief is. De natuur zal zich dan uiteindelijk als oerrr natuur herstellen. Deze manier van ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen maar is al 30 jaar bezig onder de naam “Natuurontwikkeling”. Projecten die we kennen zijn “Levende rivieren”, “Oostvaardersplassen”, de uitzetting van” Wisenten Nat. Park Zuid-Kennemerland, natuurgebied de “GeldersePoort” .

Natuurontwikkeling is een proces die zich voornamelijk richt op wijsheid en ouderdom uit het verleden en natuurontwikkelingen elders in de wereld zoals Yellowstone Park in Amerika. In Yellowstone is de wolf in 1995 opnieuw geïntroduceerd. De wolf was bijna een eeuw afwezig en heeft de biodiversiteit in het park totaal veranderd. Herten graasden eerst alles kaal. Uit angst voor de wolf kregen bepaalde ruimtes meer kans om te groeien. De vegetatie bloeide op. Er kwamen weer bomen, zangvogels, bevers en kleine zoogdieren. De bevers bouwden dammen die otters, muskusratten, eenden, reptielen en vissen nieuwsgierig maakten. Er ontstonden meer poelen door terugloop van erosie. Het resultaat een ”TROFISCHE CASCADE” het ecologisch proces aan de top van de voedselketen zorgde voor een verassende verandering. Zelf was ik 2 jaar geleden voor het herintroduceren van de wolf, de provincie Gelderland kon dit wegens overheidsbeleid en redenen niet invoeren. Mijn gebeden zijn verhoord, een 4 maanden later kondigde de wolf zichzelf aan. We mogen blij zijn dat er in de keten wat veranderd en onze kringloop op weg is naar herstel.

Natuurlijk is er ook kritiek, ecologen kunnen op de langer termijn niet alle effecten voorspellen. Toch moeten we alles inzetten om bepaalde soorten terug te brengen en niet te laten uitsterven. Ecosystemen zitten vaak complex in elkaar. We kunnen alleen kijken hoe het ook twee eeuwen terug was met minder bevolkingsgroei. Gebleken is al dat het weinig van invloed is, mits we ook ruimte geven aan de natuur en natuurgebieden met elkaar verbinden. De wolf lijkt een probleem te vormen voor de schapenboer. Als je er financieel van afhankelijk bent liggen zaken vaak ingewikkeld. Vergunningen voor hoge hekken worden vaak via gemeente moeizaam afgegeven, terwijl er subsidie komt van de provincie. Het zal voor alle partijen niet makkelijk zijn, maar onze voeding in de toekomst hangt er vanaf. Schapen kwamen van oorsprong alleen voor in de kustgebieden en op de Waddeneilanden (een klein deel op de Veluwe op de heide met herder) en gaven daar geen problemen omdat de wolf daar niet kwam. We hebben veel schapenboeren gekregen omdat er door andere culturen ook ander vlees word gegeten. Schapen grazen ook heel wat kapot. We zullen de vleessector moeten terug dringen en tuinbouw weer voorrang moeten geven. Scharrelvarkens zijn wat mij betreft de toekomst, die kunnen mast als voeding tot zich nemen in boomgaarden, waarbij de vetten veel gezonder zijn dan de huidige, namelijk vergelijkbaar met olijfolie. Voorbeeld is het Iberico varken uit Spanje. Natuurondernemingen ontstaan steeds meer en die worden met open armen ontvangen. Compensatie voor de boeren moet goed geregeld zijn, waarbij we steun mogen verwachten van de overheid en provincie die het niet in de schoenen schuift van gemeentes. De Oostvaardersplassen was een perfect “Rewildings” proces totdat het publiek zich ermee ging bemoeien.

Wat ging er dan mis bij de Oostvaarderse Plassen?……Gebrek aan kennis. Wij weten helemaal niet meer wat natuur is. Alles wordt beheerd. Als we de heide willen laten, dan staat er over 10 jaar een groot dennenbos. Daarvoor heb je weer grazers nodig enz. Er zijn 3 manieren om over-populatie van wild tegen te gaan. Afschieten, over-overpopulatie (ziektes uitbreken door parasieten) en top predatoren. De eerste vind ik geen optie. De laatste vind ik de beste. In de natuur eten beesten elkaar op, zielig of niet, wij eten ook beesten (vegetariërs buiten beschouwing). Kadavers bieden weer voedsel in de keten aan aaseters en noem zo maar op. Is er te weinig voeding, dan krijgen dieren minder jongen. Dat is in hun genen vastgelegd. Er zijn eilanden bekend waar populaties van dieren al eeuwen in de juiste populatie leven. Een omheining is daarmee vergelijkbaar. Nu vraag ik weer: ”Wat ging er mis?”………Gebrek aan kennis. Mensen vinden het zielig en hebben tal van redenen om de natuurlijke dood niet te willen aanzien. Staatsbosbeheer voerde het juiste beleid uit, heb vertrouwen, zij beheersen de kennis. Mensen gingen bijvoeren met als reactie daarop nog meer nageslacht. Ziektes hadden de overhand moeten krijgen. De sterkste populatie zou hebben overwonnen. Het nageslacht zou minder zijn geworden, vastgelegd in de genen. Nu moeten we met geboorteregeling aan de gang. Had de Poort naar de Veluwe maar open gezet en had de wolf met grote armen ontvangen. Het huidige afschieten is water naar de zee dragen. Het nageslacht wordt alleen maar meer doordat de overblijvers nu veel meer voeding voor zichzelf hebben.

Wat zou er inhoudelijk moeten gaan gebeuren met “Rewilding”. Het verhaal van Yellowstone is een voorbeeld hiervan. De natuur laten gaan en de mensenhand er vanaf halen. Niet bang zijn, maar wetenschappers vertrouwen en ervoor betalen. Natuurkennis is een onder geschoven kindje. Men is van mening dat vrijwilligers dat wel oppakken en dat klopt niet. Vakmensen moeten ook de juiste financiële waardering krijgen. De natuur moet weer gewaardeerd worden en daar staat ook een kostenplaatje tegenover. Wetenschap en kennis. Binnen de overheid is ook een sterk gebrek aan kennis. Ecologie is best ingewikkeld, maar we hebben ook die kennis in Nederland. Laten we mensen zoals Bas Eickhout, Tom Bade aan het woord, dan kunnen we wat leren, laten we “Rewilding” steunen. Met dit fonds wil ik bijdragen aan “Rewilding”. Door bij Wildwandelen deel te nemen aan een natuurwandeling, natuurexcursie of gebruik te maken van natuureducatie, krijgt men meer kennis op dit gebied en draagt men bij aan een betere natuurlijk evenwicht. Jaarlijks in december zal de bedrage worden overgemaakt aan een project dat zich inzet voor “Rewilding”. Hiervoor kunnen projectinstellingen zich melden.
#natuur#rewilding#ecologie#biodiversiteit#fonds#wolf#zwijn

106 weergaven0 opmerkingen

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page